img

Еразъм+ мобилност в Институт по животновъдни науки, Скопие

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година, доц. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел обучение в Институт по животновъдни науки към университет „Св. св. Кирил и Методи“СкопиеРепублика Северна Македония.

Българският учен се запозна с методиките за определяне на млечна, оцетна и маслена киселина и подготви проби от царевичен и люцернов силаж за изследване. Беше определена млечната и оцетната киселина в заложените проби и усвоен методът за изчисление на резултатите от проведените изследвания. Д-р Симеонов посети и овцевъдно стопанство с 350 овце млечно направление, където наблюдава начина на отглеждане и хранене на животните, качеството на използваните фуражи и използването на оборска тор.  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.