img

Еразъм+ мобилност в Институт по аграрни науки, Валенсия

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 12 – 16 септември 2023 година, гл. ас. д-р Янина Арнаудова от Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по аграрни наукиВаленсия, Испания.

Д-р Арнаудова се запозна с дейността на отдела по растениевъдство и работата по отделните задачи, като особен интерес представляваше работата за абиотичен стрес при пипер и домати. Българският учен участва в определяне на външна твърдост при луковици с помощта на цифров пенетрометър и в изследване на липидната пероксидация в листен материал от пипер, отгледан в условия на засушаване. Беше усвоен  и метод за съхранение на цветен прашец.  Д-р Арнаудова се запозна  с експериментите в лабораторията по цитология и публикационната дейност на отдела.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.