img

Еразъм+ мобилност в Институт Юлиус Кун - федерален изследователски център за културни растения, Кведлинбург

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 27 ноември – 01 декември 2023 година,  д-р Боряна Козарева и д-р Живко Дучев от Централна администрация на Селскостопанска академия (ССА) осъществиха мобилност с цел обучение в Институт Юлиус Кун - федерален изследователски център за културни растения, Кведлинбург, Германия.

Д-р Флориан Битнер – научен координатор на федералния изследователски център запозна гостите от България със структурата на центъра, изследователската дейност на различните институти, организацията на управлението и комуникацията между отделните звена, както и с използвания софтуер за управление на научни проекти.

В отдела за дигитализация и изкуствен интелект, служителите на ССА се запознаха с организацията и управлението на информационната и комуникационна инфраструктура, изискванията за информационна сигурност, сървърите за обработка и съхраняване на големи обеми от данни и разработваните специализирани софтуерни приложения. Д-р Улрике Щал, ръководител на групата за управление на научните данни,  представи политиките на организацията във връзка с управлението, публикуването и повторното използване на научни данни.

В библиотеката на центъра, гостите от България се запознаха с репозиториума OpenAgrar, софтуера за каталогизиране и дейността по реорганизиране на различните хранилища. Бяха представени списанията, издавани от центъра и софтуерната платформа, използвана за управлението на редакционния процес. Бяха обсъдени различни аспекти на дейността, свързани с преценка на получените ръкописи, борбата с плагиатството и фалшифицирането на данни.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.