img

Еразъм+ мобилност в Генетична банка за растителни генетични ресурси „Mihai Cristea“, Сучава

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р София Петрова от  ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществи мобилност с цел обучение в Генетична банка за растителни генетични ресурси „Mihai Cristea“, Сучава, Румъния.

Директорът на генбанката в Сучава запозна д-р Петрова с колекциите от култури и начина им на съхранение и проблеми и решения по репродуциране на отделните колекции. Българският учен се срещна с екипа за колекционни мисии и наблюдава райони с популации от редки растителни видове. Беше обсъдена  и  важността на съхранението on farm и ангажирането на младите хора  в селата.

Д-р Петрова се запозна с процедурите по фитосанитарния контрол и тези, свързани със съхранение на семената, както и с апаратурата за подготовка. В лабораторията за проверка на кълняемост на семената бяха обсъдени техниките за провеждане на тестове, а в молекулярната лаборатория – процеса по изолиране на ДНК. Беше посетен хербариума и обменени семена.  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.