img

Експертен съвет по "Зърнени, фуражни и технически култури"

Експертният съвет по "Зърнени, фуражни и технически култури" е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областа на зърнените, фуражните и техническите култури, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им  от нейния бюджет.
 

Име
професор д-р Цветелина Димитрова Стоилова, Председател, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИРГР - Садово
професор д-р Вилиана Маринова Василева, Растениевъдство, ИФК - Плевен
професор д-р Даниела Върбанова Кертикова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИФК - Плевен
професор д-р Драгомир Господинов Вълчев, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗ - Карнобат
професор д-р Иван Димитров Киряков, Растителна защита, ДЗИ - Генерал Тошево
професор д-р Нели Кирилова Вълкова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИПК - Чирпан
доцент д-р Галина Марчева Михова, Секретар, Селекция и семепроизводство на културните растения, ДЗИ - Генерал Тошево
доцент д-р Галина Красимирова Горанова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИПЖЗ - Троян
доцент д-р Калин Стойчев Сланев, Селекция и семепроизводство на културните растения, ЗИ - Шумен
доцент д-р Мима Миркова Илчовска, Растениевъдство, ИЦ - Кнежа
доцент д-р Тодорка Савова Тонева, Растениевъдство, ИЗ - Карнобат