img

Експертен съвет по "Зърнени, фуражни и технически култури"

Експертният съвет по "Зърнени, фуражни и технически култури" е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията, за ефективно управление на научноизследователската дейност.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областа на зърнените, фуражните и техническите култури, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им  от нейния бюджет.
 

Име
Проф. д-р Виолета Божанова Председател, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИПК - Чирпан
проф. д-р Вилиана Василева, Растениевъдство, ИФК - Плевен
проф. д-р Даниела Кертикова, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ИФК - Плевен
проф. д-р Драгомир Вълчев, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ИЗ - Карнобат
проф. д-р Иван Киряков, Растителна защита, ДЗИ - Генерал Тошево
проф. д-р Нели Вълкова, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ИПК - Чирпан
доц. д-р Галина Михова, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ДЗИ - Генерал Тошево, Секретар
доц. д-р Галина Горанова, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ОССЗК - Павликени
доц. д-р Калин Сланев, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ЗИ - Шумен
доц. д-р Мима Илчовска, Растениевъдство, ИЦ - Кнежа
доц. д-р Цветелина Стоилова, Селекция и семепроизвоство на културните растения, ИРГР - Садово