Институт по овощарство–Пловдив

02.04.2021 - 02.06.2021 Главен асистент

Институтът по овощарство–Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявя-ва конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама...

Прегледай

ИПАЗР „Никола Пушкаров“

23.03.2021 - 24.05.2021 Главен асистент

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане...

Прегледай