Земеделски институт – Стара Загора

17.05.2022 - 18.07.2022

Звено:


Земеделски институт – Стара Загора

Описание:

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 37 от 17.05.2022 г.

Дати:


Начална дата: 17.05.2022
Крайна дата: 18.07.2022
Дата на публикуване във вестник: 17.05.2022

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560