Земеделски институт – Стара Загора

25.01.2022 - 25.03.2022

Звено:


Земеделски институт – Стара Загора

Описание:

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска No 30, тел. 02/8127560.

Дати:


Начална дата: 25.01.2022
Крайна дата: 25.03.2022
Дата на публикуване във вестник: 25.01.2022

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска No 30, тел. 02/8127560