Земеделски институт – Стара Загора

13.08.2021 - 13.10.2021

Звено:


Земеделски институт – Стара Загора

Описание:

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ., Бр. 67 от 13.08.2021 г.

Дати:


Начална дата: 13.08.2021
Крайна дата: 13.10.2021
Дата на публикуване във вестник: 13.08.2021

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560