Научен център по земеделие - Търговище

28.07.2023 - 28.09.2023

Звено:


Научен център по земеделие - Търговище

Описание:

Научен център по земеделие - Търговище, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“ - един за нуждите на НЦЗ - Търговище, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  Подаване на документи и справка - ЦА на ССА, София-1373, ул. „Суходолска“ №30; тел. 02/812-75-60

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 65 от 28.07.2023г.

Дати:


Начална дата: 28.07.2023
Крайна дата: 28.09.2023
Дата на публикуване във вестник: 28.07.2023

Контакти:

ЦА на ССА, София-1373, ул. „Суходолска“ №30;  тел. 02/812-75-60