Институт по земеделие – Кюстендил

30.08.2022 - 30.10.2022

Звено:


Институт по земеделие – Кюстендил

Описание:

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растение­въдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/812-75-60. 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 70 от 30.08.2022 г.

Дати:


Начална дата: 30.08.2022
Крайна дата: 30.10.2022
Дата на публикуване във вестник: 30.08.2022

Контакти:

ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/812-75-60