Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

08.09.2023 - 08.11.2023

Звено:


Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

Описание:

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита (ентомология)“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032 672 364. Документи – ЦА на ССА, тел. 02 812 7560.

Обявата е публикувана в ДВ. Бр. 77 от 08.09.2023 г.

Дати:


Начална дата: 08.09.2023
Крайна дата: 08.11.2023
Дата на публикуване във вестник: 08.09.2023

Контакти:

ЦА на ССА, тел. 02 812 7560