Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“–Садово

30.07.2021 - 30.09.2021

Звено:


Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“–Садово

Описание:

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“–Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (Бр. 63,30.07.2021 г.). 

 Документите се подават в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, стая № 102, тел. за контакти: 02/812 75 60. 

Дати:


Начална дата: 30.07.2021
Крайна дата: 30.09.2021
Дата на публикуване във вестник: 30.07.2021

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, стая № 102, тел. за контакти: 02/812 75 60