Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

02.08.2022 - 02.10.2022

Звено:


Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

Описание:

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска No 30, стая No 102. Телефон за контакти: 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.

Дати:


Начална дата: 02.08.2022
Крайна дата: 02.10.2022
Дата на публикуване във вестник: 02.08.2022

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска No 30, стая No 102. Телефон за контакти: 02/812 75 60.