Институт по полски култури – Чирпан

18.10.2022 - 18.12.2022

Звено:


Институт по полски култури – Чирпан

Описание:

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деловодството на Института по полски култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 83 от 18.10.2022 г.


Дати:


Начална дата: 18.10.2022
Крайна дата: 18.12.2022
Дата на публикуване във вестник: 18.10.2022

Контакти:

Института по полски култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133