Институт по полски култури – Чирпан

31.05.2022 - 31.07.2022

Звено:


Институт по полски култури – Чирпан

Описание:

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деловодството на Института по полски култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 40 от 31.05.2022 г.

Дати:


Начална дата: 31.05.2022
Крайна дата: 31.07.2022
Дата на публикуване във вестник: 31.05.2022

Контакти:

Институт по полски култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133.