Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

08.01.2021 - 08.03.2021

Звено:


Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Описание:

Институтът по планинско животновъд­ство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специ­алност „Фуражно производство, ливадарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 2 от 08.01.2021 г.

Дати:


Начална дата: 08.01.2021
Крайна дата: 08.03.2021
Дата на публикуване във вестник: 08.01.2021

Контакти:

ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.