Институт по овощарство – Пловдив

12.09.2023 - 12.11.2023

Звено:


Институт по овощарство – Пловдив

Описание:

Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Вирусология)“, за нуждите на отдел „Агротехника и растителна защита“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

Обявата е публикувана в ДВ. Бр. 78 от 12.09.2023 г.

Дати:


Начална дата: 12.09.2023
Крайна дата: 12.11.2023
Дата на публикуване във вестник: 12.09.2023

Контакти:

ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560