Институт по овощарство – Пловдив

31.03.2023 - 31.05.2023

Звено:


Институт по овощарство – Пловдив

Описание:

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, за нуждите на отдел „Селекция, генетични ресурси и биотехнологии“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска No 30, тел. 02/812 7560.

Обявата е публикуване в ДВ, бр.29 от 31.03.2023 г.

Дати:


Начална дата: 31.03.2023
Крайна дата: 31.05.2023
Дата на публикуване във вестник: 31.03.2023

Контакти:

ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска No 30, тел. 02/812 7560