Институт по овощарство – Пловдив

20.09.2022 - 20.11.2022

Звено:


Институт по овощарство – Пловдив

Описание:

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление  ш. 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи: в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02 8127560.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 75 от 20.09.2022 г.

Дати:


Начална дата: 20.09.2022
Крайна дата: 20.11.2022
Дата на публикуване във вестник: 20.09.2022

Контакти:

ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02 8127560.