Институт по овощарство – Пловдив

03.08.2021 - 03.10.2021

Звено:


Институт по овощарство – Пловдив

Описание:

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявя­ва конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиора­ции (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за нуждите на отдел „Агротехника и растителна защита“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Документи за участие се подават в ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560. 

Обявата е публикувана в ДВ., бр. 64 от 03.08.2021 г.

Дати:


Начална дата: 03.08.2021
Крайна дата: 03.10.2021
Дата на публикуване във вестник: 03.08.2021

Контакти:

ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560