Институт по лозарство и винарство – Плевен

09.04.2021 - 09.06.2021

Звено:


Институт по лозарство и винарство – Плевен

Описание:

Институтът по лозарство и винар­ство – Плевен, към Селскостопанската акаде­мия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на алкохолните и без­алкохолните напитки“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса – 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. До­кументите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/81 27 560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 29 от 09.04.2021 г.

Дати:


Начална дата: 09.04.2021
Крайна дата: 09.06.2021
Дата на публикуване във вестник: 09.04.2021

Контакти:

ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/81 27 560.