Институт по криобиология и хранителни технологии – София

28.05.2021 - 28.07.2021

Звено:


Институт по криобиология и хранителни технологии – София

Описание:

Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони и белтъчини)“, за нуждите на отдел „Криобиология и биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 45 от 28.05.2021 г.

Дати:


Начална дата: 28.05.2021
Крайна дата: 28.07.2021
Дата на публикуване във вестник: 28.05.2021

Контакти:

ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560