Институт по животновъдни науки – Костинброд

11.10.2022 - 11.12.2022

Звено:


Институт по животновъдни науки – Костинброд

Описание:

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент (един) в професионално наравление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, за нуждите на НЦЖЗ – Смолян, и академична длъжност доцент (един) в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите (микотоксини и нанотехнологии)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ЦA на ССА,  ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г.

Дати:


Начална дата: 11.10.2022
Крайна дата: 11.12.2022
Дата на публикуване във вестник: 11.10.2022

Контакти:

ЦA на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560