Институт по животновъдни науки – Костинброд

31.05.2022 - 31.07.2022

Звено:


Институт по животновъдни науки – Костинброд

Описание:

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Птицевъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ЦA на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 40 от 31.05.2022 г.

Дати:


Начална дата: 31.05.2022
Крайна дата: 31.07.2022
Дата на публикуване във вестник: 31.05.2022

Контакти:

ЦA на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560