Институт по животновъдни науки – Костинброд

13.05.2022 - 14.07.2022

Звено:


Институт по животновъдни науки – Костинброд

Описание:

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент – един, и доцент – един, в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Генетика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Документи се подават в ЦA на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 36 от 13.05.2022 г.

Дати:


Начална дата: 13.05.2022
Крайна дата: 14.07.2022
Дата на публикуване във вестник: 13.05.2022

Контакти:

 ЦA на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560