Институт по фуражните култури – Плевен

10.12.2019 - 10.02.2020

Звено:


Институт по фуражните култури – Плевен

Описание:

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г.

Дати:


Начална дата: 10.12.2019
Крайна дата: 10.02.2020
Дата на публикуване във вестник: 10.12.2019

Контакти:

София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60