Институт по аграрна икономика – София

11.10.2022 - 11.12.2022

Звено:


Институт по аграрна икономика – София

Описание:

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИАИ, София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 2, тел. 02 465 31 53.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г.

Дати:


Начална дата: 11.10.2022
Крайна дата: 11.12.2022
Дата на публикуване във вестник: 11.10.2022

Контакти:

София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 2

 тел. 02 465 31 53