Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

12.08.2022 - 12.10.2022

Звено:


Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

Описание:

Добруджанският земеделски институт, Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент – двама, в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373,  ул. Суходолска №30, тел.: 02/8127560

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 65 от 12.08.2022 г.

Дати:


Начална дата: 12.08.2022
Крайна дата: 12.10.2022
Дата на публикуване във вестник: 12.08.2022

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373,  ул. Суходолска №30, тел.: 02/8127560