Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

30.07.2021 - 30.09.2021

Звено:


Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

Описание:

Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ ( Бр. 63,30.07.2021 г.). 

Документите се подават в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, стая № 102, тел. за контакти: 02/812 75 60. 

Дати:


Начална дата: 30.07.2021
Крайна дата: 30.09.2021
Дата на публикуване във вестник: 30.07.2021

Контакти:

ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, стая № 102, тел. за контакти: 02/812 75 60