ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Начална дата: 18.03.2022   Крайна дата: 16.06.2024   Дата на публикуване: 18.03.2022   Статус: Активна   РОП номер

Описание:

Предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия, в изпълнение на проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” , „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия”,„Интелигентно растениевъдство”, „Интелигентно животновъдство“ на Министерство на образованието и науката и Еразъм + “, с 5 обособени позиции

https://app.eop.bg/today/197358


Файлове:


Име Timestamp