ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

Начална дата: 31.03.2022   Крайна дата: 11.04.2022   Дата на публикуване: 31.03.2022   Статус: Активна   РОП номер

Описание:

Предмет: „Доставка на лабораторно оборудване“, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Интелигентно растениевъдство”, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката

https://app.eop.bg/today/202493


Файлове:


Име Timestamp