img

Възможности за защита на авторските права и интелектуалната собственост в структурата на ССА

16.07.2021

В рамките на Работна среща (23-26 юни 2021 г. в Кюстендил) по Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи” на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП – Храни),  гл. ас. д-р Силвия Тодорова – експерт по патентно право и интелектуална собственост на Селскостопанска академия, представи важни нормативни разяснения в презентация „Закрила на сортове растения, породи животни, изобретения, полезни модели и търговски марки“

Интелектуалната собственост на Селскостопанска академия включва създадените от нейните учени сортове растения, породи животни, изобретения, полезни модели и търговски марки, принадлежащи им както персонално, така и на структурните звена на Академията. 

Регистрирането на сорт растение или порода животни, както и патентоването на изобретение дават изключителни права върху тези обекти за ограничен период от време, обикновено 20 години. Така други хора/организации не могат да правят, използват, продават или внасят продукт или процес, основаващ се на защитените сорт, порода или изобретение. По думите на д-р Тодорова, можете да позволите на някого да използва временно изобретението или сорта/породата чрез сключване на лицензионно споразумение или да продадете правата на друго лице. Патентът за изобретение и сертификатът за нов сорт/порода не може да се подновява след изтичането на неговата валидност.


Като притежател на интелектуална собственост съответното научно звено към Селскостопанска академия може да договори лицензионно споразумение с друг субект (лицензополучател), с което му давате разрешение да използва неговата интелектуална собственост. Всичко останало, свързано със самоволно използване на даден сорт, порода или изобретение, собственост на дадено научно звено на Селскостопанска академия, се определя като нарушение на интелектуална собственост на Академията. 

Препоръчителните стъпки към регистрацията на сортове растения се състоят в подаване на заявка в Патентното ведомство, следва експертиза от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и накрая – получаване на защитен документ – сертификат (вече само електронно). 

Полезният модел като интелектуална собственост е техническо решения, отнасящо се до всяко усъвършенстване на конструкцията, формата, пространственото съчетание на елементите на даден обект. Срокът за придобиване на закрилата като полезен модел е 3-4 месеца. Времетраенето на тази закрила е 10 г. от датата на подаване на заявката. Защитният документ за нея е издаденото за целта свидетелство.

Изобретението е техническо решение на съществуващ технически проблем, като срокът за придобиване на закрила е 2-3 години. Времетраенето на закрилата е 20 години от датата на подаване на заявката. Защитен документ за изобретенията е патентът. Той се издава за: Методи, Процеси, Технологии, Химични съединения (вещества получен по химичен начин), Биотехнологични изобретения.

Презентацията на гл. ас. д-р Силвия Тодорова провокира много въпроси, свързани с кандидатстването за регистрацията на нови сортове и поддържането на вече получени; защитата срещу нарушения на техни защитени научни продукти и не на последно място – със съществуващата възможност за законова защита срещу посегателството върху интелектуалната им собственост. 

Повече по темата и експертна информация може да намерите в авторска статия на гл. ас. Силвия Тодорова, на тема "Закрила на селскостопанските научни резултати като обекти на интелектуална собственост", публикувана в списание "Растениевъдни науки", бр. 57(2) линк: 

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=815