img

Учени от Букурещ проведоха обучение по програма ЕРАЗЪМ+ в ИЗС "Образцов Чифлик" – Русе

06.05.2022

В периода 27.04.2022 – 29.04.2022 година, проф. Стефана Журкоане и проф. Стелика Кристеа от Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина - Букурещ, посетиха Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе към Селскостопанска академия, във връзка с обучение по програма Erasmus +. По време на обучението бе осъществена среща с научните работници от института.

Доц. д-р Галина Дякова запозна участниците с дейността и научните продукти на института. По време на срещата бе изявено желание от страна на гостите, за бъдеща съвместна дейност поради близката област на двете научни организации. През периода на мобилността, на участниците бяха представени използваните методи в лабораториите по „Биохимия и агрохимия“; „Лаборатория по технологични качества на семената“; „Лаборатория по фитопатология“ и „Лаборатория по физиология и посевни качества на семената“. 

По време на обучението, учените от румънския университет се запознаха, на място в Опитното поле на  Института по земеделие и семезнание Образцов чифлик – Русе, със заложените опити за настоящата вегетация при различни култури, във връзка с разработвани към Селскостопанска академия научни проекти.