img

Работна среща за научни дейности по Компонент 1 на ННП Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот организира ССА

22.06.2021

В периода 23-26 юни Селскостопанска академия ще  проведе среща на екипите от учени и експерти от структурните й звена, ангажирани с изпълнението на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-Храни) в дейностите по Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи”, Работен пакет (РП) 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени”; РП 1.2 „Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги”; РП 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи”.

Напредъкът в изпълнението на научните дейности по Работните пакети на Компонент 1 ще е водеща тема на работната среща. Акцент на дискусията в дните на провеждането й ще са постигнатите резултати и параметри на заложените индикатори, както и планирането, подготовката и публикуването на научни материали, обобщаващи резултатите от фактическата работа на учените и експертите.

Домакин на работната среща ще бъде Институтът по земеделие - Кюстендил, който е към Селскостопанска академия.

ННП - Храни се изпълнява трета година. Към края на месец май 2021 г. работещият по нея екип е подготвил и представил обобщен междинен отчет от изпълнение на дейностите и постигане на планираните резултати по трите работни пакета на Компонент 1. 

Крайният срок за изпълнение на Програмата е октомври 2022 г., което изисква екипно обсъждане и планиране на заключителни дейности във времето на оставащата една година същинска научна работа. 

Професор Тодоровска – Главен научен секретар на ССА и координатор по Компонент 1