img

Първата среща по проекта GRAINEFIT

24.07.2020

На 17  юли  от 12-14 часа се състоя първата среща по проект GRAINEFIT. Във видеоконферентната връзка участваха представители на  всички партньорски организации  Институт по полски и зеленчукови култури (IFVCNS)  и  Институт по хранителни технологии (FINS) от Нови Сад, Сърбия и АБИ, София и ИРГР, Садово от България. Срещата се водеше от Dr. Sanja Mikić –ръководител на проекта

Общата цел на проекта е опазване, оценка и реинтродуциране на стари местни форми и сортове и генетични ресурси от житни видове. Ще се оценява устойчивостта им към биотичните и абиотичните стресови фактори, стабилността на добивите при ниски вложения (ниски торови норми и пестициди) и пригодността им за отглеждане при променящите се климатични условия. В допълнение ще се популяризират хранителните продукти от тях, за да бъдат припознати като традиционни местни храна с възможности за генериране на допълнителни приходи и ограничаване на бедността в уязвимите селски райони.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат обучени и подпомогнати фермерите в  поддържането, размножаването, отглеждането, съхраняването и споделянето на генетичното разнообразие от недостатъчно използвани стари местни форми и сортове  пшеница, ечемик, овес и ръж. Очаква се проектът да спомогне за: получаване на добавена стойност от местните сортове чрез популяризиране и разширяване и разнообразяване на пазара  с традиционни зърнени продукти; засилване на сътрудничеството с научни организации, неправителствени и правителствени структури; задълбочаване на научните изследвания и разширяване на сътрудничеството между водещи изследователски институции в Сърбия и България в областта на растителните генетични ресурси.

Проектът съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие; осигуряване на приобщаващо и качествено образование;  равнопоставеност на половете; насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж; заетост и достоен труд за всички; ограничаване на бедността; борба с изменението на климата и неговите въздействия; намаляване и ограничаване на загубите на биоразнообразие, насърчаване на приобщаващите общества и активизиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.