img

Програма на Дискусионните панели, организирани от ССА по време на АГРА 2020

11.02.2020

Дискусионен панел 1 – 20.02.2020 г. от 13 часа в Зала № 2 на Палата № 6

Предизвикателства и решения за земеделието, свързани с климатичните и екологични промени.

 • Новите зелени приоритети в ОСП,  научни подходи и иновативни решения, свързани с адаптиране към климатичните промени и намаляване на вредните въздействия върху околната среда.
  проф. д-р Мартин Банов - Председател на Селскостопанска академия

 • Съвременни агроекологични подходи и агротехнически практики за устойчиво земеделие.
  проф. дн Ирена Атанасова - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

 • Растителната селекция при зърнено-житните култури в отговор на климатичните и екологични проблеми.
  доц. д-р Галина Михова - Добруджански земеделски институт

 • Възможности за оползотворяване на отпадни води от производството на розово масло.
  проф. дн Иван Атанасов - Агробиоинститут, София

 • Възможности за намаляване на екологичния отпечатък в животновъдството.
  проф. дсн Живко Кръстанов - Земеделски институт, Стара Загора

 • Представяне на проект на тема: "Мрежа за ефективен трансфер на знания за безопасно и икономически обосновано използване на отпадъчните води в селското стопанство в Европа" (SuWaNu Europe) .
  доц. д-р Стефан Шилев  - Аграрен Университет,  Пловдив 
   

   

Дискусионен панел 2 - 21.02.2020 г. от 13 часа в Зала № 2 на Палата № 6

Международната година на растителното здраве . Как да защитаваме по-добре растенията в променящия се свят?

 • Растителното здраве - същност, значение, предизвикателства.  
  проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София 

 • Състояние на мониторинга, прогнозата и сигнализацията в растителната защита.
  гл. експерт Мария Томалиева, гл. експерт Мила Лазарова - БАБХ

 • Роля на почвения микробиом за почвеното плодородие и растителното здраве.
  доц. д-р Галина Петкова - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София 


 • Заплахи за пчелите опрашители, свързани с растителното здраве.  
  проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София 

 • Състояние и проблеми на растителното здраве при зърнено-житни култури в условия на променящ се климат.
  доц. д-р Веселина Манева, доц. д-р Дина Атанасова - Институт по земеделие, Карнобат

 • Вируси по зеленчуците – методи за диагностика и идентифициране.
  гл. ас. д-р Ганчо Пасев - Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив

 • Традиционното знание в защита на растенията в променящия се свят .
  доц. д-р Десислава Димитрова, гл. ас. д-р Теодора Иванова - ИБЕИ - БАН