img

Предстояща покана на ЕК за проектни предложения по Зеления пакет на „Хоризонт 2020”

19.06.2020

С писмо, адресирано и до председателя на Селскостопанска академия (прочетете го тук), заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева информира научната общност у нас за предстоящата през септември т.г. покана на ЕК за представяне на проектни предложения по „Хоризонт 2020”. Поканата е свързана с приоритетите на Европейския зелен пакетсочи писмото на Мария

Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисия, изпратено до Министерство на образованието и науката у нас. В него българският еврокомисар информира за предстоящата инициатива на ЕК да обяви покана за представяне на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Тя ще е изцяло във връзка с приоритетите на Европейския зелен пакт

„Този конкурс отговаря на необходимите амбиции на Комисията за взимането на спешни мерки по отношение на климата и цели да гарантира устойчивото, съгласувано, приобщаващо и справедливо възстановяване от СОУП-19 за всички държави членки”, уточнява текстът на писмото. В тази посока „ЕК планира да публикува през м. септември т.г. поканата за представяне на проектни предложения с бюджет на обща стойност от близо 1 млрд. евро. 

Конкурсът, който е свързан с приоритетите на Европейския зелен пакт, ще бъде структуриран в 11 области: осем тематични области, отразяващи приоритетите на Европейския зелен пакт. Във всяка област една или повече теми ще бъдат свързани с неговите предизвикателства. 

От фиксираните теми, „насочени към конкретни технологични и обществени иновации с голямо икономическо и обществено въздействие, които могат да допринесат сравнително бързо за постигане на устойчив преход”, най-близки до естеството на аграрната наука и възможностите на научните колективи от структурните звена в системата на Селскостопанска академия са формулираните като „От стопанството до трапезата”, „Екосистеми и биоразнообразие”, „Укрепване на знанието в подкрепа на Европейския зелен пакт” и „Международно сътрудничество”.

Предстоящата поканата ще подкрепи пилотни приложения, демонстрационни проекти и иновативни продукти; иновации за по-добро управление на зеления и цифров преход; иновации в цялата социална верига и веригата за производство на стойност. Повече информация за предстоящия конкурс можете да получите на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. С тази цел се публикуват отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки.