img

Отзиви от семинар за резитбата при овощните дървесни видове на ИЗ – Кюстендил

23.02.2021

На 19.02.2021 г. Институт по земеделие – Кюстендил и Национална служба за съвети в земеделието, ТОО – Кюстендил организираха онлайн семинар на тема: „ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РЕЗИТБАТА ПРИ ОВОЩНИТЕ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ. АКТУАЛНИ ПРИМЕРНИ СХЕМИ ЗА БОРБА С ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ ЧЕРЕШАТА, СЛИВАТА И ЯБЪЛКАТА“.

Интересът към уебинара беше много голям. Регистрирани бяха 230 участници от цялата страна – земеделски стопани, любители, професионални овощари и научни работници. 

През първата част на събитието доц. д-р Д. Сотиров запозна участниците с основните принципи и правила при извършване на резитбата за формиране при неплододаващи насаждения, резитба за плододаване и подмладяване при ябълката и черешата. Представени бяха видеоматериали, заснети по-рано през месец февруари 2021 г. 

Растителнозащитните презентации, онагледяващи биологията и контрола на икономически важните болести и неприятели при посочените видове, бяха представени от доц. д-р А. Борисова и гл. ас. д-р В. Петрова. Лекторите представиха разрешените към момента средства за растителна защита, които биха могли да се ползват от стопаните през отделните фенологични фази от развитието на ябълката, черешата и сливата.

В третата част на семинара Ивона Новакова, експерт в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил, представи на участниците дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Също така бяха представени и актуалните възможности за финансиране по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Бяха зададени редица въпроси свързани със сортовата резитба, техниката и времето на извършване, както и с контрола на вредителите, на които беше детайлно отговорено.