img

Онлайн конференция на тема "Подкрепа за разработването на планове за действие за развитие на биологично земеделие в страните от инициативата БИОИЙСТ"

10.06.2021

През месец март 2021 година Европейската комисия публикува обновения План за действие за развитие на биологичното производство, който има за цел да стимулира производството и потреблението на биологични продукти и до 2030 г. да увеличи до 25%  дела на земеделските земи в ЕС, обработвани по биологичен начин.

За да популяризира Европейския план за действие за развитие на биологичното земеделие в региона на Централна и Източна Европа и Балтика, тематичната работна група по инициативата БИОИЙСТ „Агроекология и устойчиви добиви“ организира онлайн конференция на тема „Подкрепа за разработване на планове за действие за развитие на биологичното земеделие“ на 15 юни, 2021 година за страните от инициативата БИОИЙСТ (Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Словения, Хърватия, Естония, Литва, Латвия, България, Румъния). Представители за България в  тематичната работна група по „Агроекология и устойчиви добиви“ и активни участници са двама професори от Селскостопанска академия. 

Основно участие в конференцията ще вземе г-н Диего Канга Фано, главен съветник на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК, отговарящ за изпълнението на плана за действие за развитие на биологичното земеделие.

Дата на конференцията: 15 юни 2021 г., 13:15 - 17:30ч.

Конференцията ще бъде отворена за всички участници до 16:20ч. Сесията на семинара, започваща в 16:25ч., ще бъде затворена и достъпна само за представителите на страните от инициативата БИОИЙСТ.

Преди конференцията, в периода 24 май – 13 юни 2021 г., ще бъдат извършени следните дейности:

• Събиране на информация от регистрираните участници по основните области на интерес  - национални сектори за биологично земеделие, специфични теми, действия, планирани за разработване на плановете за действие за развитие на биологично земеделие;

• Събиране на информация от регистрираните участници относно нуждите и затрудненията, които срещат при разработване или прилагане на плановете за действие за развитие на биологично земеделие.

Краен резултат от конференцията: Разработване на документ, отразяващ нуждите на страните от инициативата БИОИЙСТ и областите на интереси за разработване на национални планове за действие за развитие на биологичното земеделие. 

Програмата за конференцията е достъпна на следния линк:  https://bioeast.eu/wp-content/uploads/2021/05/OAP_conference_agenda.pdf

Регистрация за участие: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OrganicActionPlanConference2021