img

Научна конференция с международно участие „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация” 21.10 – 22.10.2021 г. – Дом на науката и техниката

12.10.2021

Организатори: Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растения „Никола Пушкаров”, Научно-технически съюз на специалистите от земеделието съюз на специалистите по качеството в България, Българско почвоведско дружество