img

Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя

05.10.2020

На 30.09.2020г.  в Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе се  проведесеминар „Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя" съвместно сТериториалния областен офис на НССЗ

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе и Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ към ССА, с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020. 

Семинарът бе отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Присъстваха представители от различни  фирми и институции  в страната, производители на  лозов посадъчен материал и всички, проявяващи интерес към сортовете на Института. 

Целта на семинара бе присъстващите да се запознаят с технологиите за отглеждане на сортове лози с намалена употреба   на продукти за растителна защита. 

Ас. Ралица Минчева - селекционер по лозата представи винените сортове с повишена зимоустойчивост и устойчивост на болести - сорт Кристален и сорт Мискет Викинг.

Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ по проекта „НЕФЕРТИТИ“ представи проекта и запозна присъстващите с  някои  добри     земеделски практики.

С възможностите  за подпомагане на земеделските стопани отглеждащилозя по мерките от ПРСР 2014-2020 гостите бяха запознати от Деница Гаджева – главен експерт, ТОО-Русе към НССЗ.

Гостите имаха възможност да дегустират от сортовете грозде, създадени в Института и бялото вино, продукт от двата нови устойчиви сорта Мискет Викинг и Кристален.

Институтът се гордее с това, че още в края на миналото столетие в Образцов чифлик се полагат основите на опитното дело в областта на лозарството. Създаден е лозов сортимент и започват изследвания с американските видове лози с цел да се намери средство за борба с филоксерата. Поставя се началото на присаждането на европейската лоза върху американски подложки. В  Образцов чифлик са произведени първите облагородени вкоренени лози от сорт Болгар. Оттук започва триумфалният ход на разпространението на сорта, който разнася славата на България на световните пазари.

Селекционните изследвания при лозата в Института датират от 1962г., когато в района на Русе е създадено Опитно лозе по десертно   гроздопроизводство, което по-късно се обединява с Института. В резултат на интензивната селекционна дейност в ИЗС “Образцов чифлик” са създадени редица десертни сортове лози (Велика, Ряхово, Болгар клон 14, Приста, Мискет русенски, Памид Русе 1, Ранно без семе, Русенско без семе, Сияна, Тангра и Зорница), някои от които представляват върхови постижения на селекцията, приспособени към континенталния климат в България, намерили добър прием в практиката не само у нас, а желани и търсени и от други страни (Мароко, Франция, Италия). 

Съществуващите селекционни продукти на Института се радват на изключително голям интерес от страна на българските производители, а също и от чуждестранни партньори.

Създаден е богат генетичен фонд от инбредни линии – неоценимо богатство за българската селекция. Първите резултати от изследванията в тази насока получиха признание в чужбина и бяха наградени през 1988 г. от Международната организация за лозата и виното (ОIV) с център Париж. Това стратегическо направление в селекцията на лозата, разработено в Опитното лозе на ИЗС”Образцов чифлик”- Русе, няма прецедент.

Напоследък се отделя все по-голямо внимание за биологичното земеделие, където основен елемент от технологията е правилният избор на сорт, който трябва да е устойчив на студ и на болести. В настоящия момент основен приоритет в програмата ни е селекцията на сортове, устойчиви на студ и на криптогамни болести, с високи технологични качества отговарящи на изискванията на ЕС. Признатите през 2018г. бели винени устойчиви сортове лози Кристален и Мискет Викинг са подходящи за  биологично производство и технологии с намалена употреба на пестициди. Селекционерите на ИЗС „Образцов чифлик” имат основание да считат, че новите сортове на Института ще се наложат успешно на пазара.               

Институтът ще предлага сертифициран лозов посадъчен материал от десертни семенни и безсеменни сортове, а също така и от устойчивите сортове Мискет Викинг и Кристален.