img

Какви иновации ще приложат оперативните групи по мярка 16.1

24.03.2021

26 проекта, одобрени за реализиране чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”, са оценени с 35,25 до 75,50 точки. Те ще получат безвъзмездна финансова помощ в размера на шест цифрени суми, информира сайта Агро Пловдив.

Публикацията насочва към електронната страница на МЗХГ и Списъка на предложените за финансиране проектни предложения, за които е наличен бюджет за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подредени по реда на тяхното класиране. 

В него ще откриете и одобреното, разработено съвместно с ДЗЗД „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ и оранжерия МЕЛГИ ЕООД проектно предложение на Институт по зеленчукови култури „Марица”- Пловдив от структурата на Селскостопанска академия - BG06RDNP001-16.001-0014 ДЗЗД „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ - ИЗК МАРИЦА - МЕЛГИ“. Реализацията му е насочена към „Разработване на иновативни методи за контрол на основните неприятели по оранжерийните култури чрез производство и интродуциране на биоагенти (полезни насекоми) за биологичен контрол върху тях”.

Повече за иновациите, които предлагат оперативните групи по мярка 16.1, четете в уебсайта на Агро Пловдив