img

ИЗС - Русе с пета демонстрация по проект за подобряване уменията на земеделските производители

04.07.2024


На 31 юли 2024 г. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе ще проведе пета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ” по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Желаещите да присъстват на демонстрацията трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани или наети в техните стопанства

Предварително, при нас се попълва карта за участие (Приложение №3 от условията за изпълнение), като е необходимо да се представи наличен УНИКАЛЕН ИНДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (УИНЗС) НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН И ТРУДОВ/ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА НАЕТИТЕ В СТОПАНСТВОТО!

На участниците ще бъдат осигурени две кафе-паузи, обяд и ще им бъдат поети транспортните разходи – гориво (при представен голям талон на автомобила и фактура, удостоверяваща цената на горивото от деня на демонстрацията) или автобусен билет.

Демонстрация на тема:

„БИОЛОГИЧНО И ФЕНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ И ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ВАРИАНТИ НА ТОРЕНЕ”

830 – 900 Регистрация, получаване на материали, кафе

900 – 1030 Технологични качества на зърнено-житни култури” (демонстрацията ще бъде проведена в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектори: гл. ас. д-р Илиана Иванова и ас. Гергана Иванова-Ковачева

Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

1030 – 1045 Кафе-пауза

1045 – 1215 Технологични качества на зърнено-житни култури” (демонстрацията ще бъде проведена в лабораторния комплекс на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектори: гл. ас. д-р Илиана Иванова и ас. Гергана Иванова-Ковачева 

Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

1215 – 1315 Обяд

1315 – 1445 Технологични качества на зърнено-бобови култури” (демонстрацията ще бъде проведена в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектор: гл. ас. д-р Илиана Иванова и ас. Галин Гинчев

Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.

1445 – 1500 Кафе-пауза

1500 – 16.30 Технологични качества на зърнено-бобови култури” 

(демонстрацията ще бъде проведена в лабораторния комплекс на ИЗС „Образцов чифлик”).

Лектор: гл. ас. д-р Илиана Иванова и ас. Галин Гинчев

Една дейност, с продължителност от 2 учебен час по 45 min.

16.30 Приключване на демонстрационните дейности.


КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Карта за участие V.docx – ДО 12 ЮЛИ 2024 Г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ПОПЪЛНЕНИТЕ И СКАНИРАНИ КАРТИ ЗА УЧАСТИЕ НА  E-MAIL: izs.rousse@gmail.com

За повече информация на телефон:

082 820 801 – централа ИЗС „Образцов чифлик”

088 211 9785 – Светлана Стоянова