img

ИЗК „Марица”- Пловдив с награда в конкурса „Най-зелените компании в България”, направление „Зелени технологии/Зелени продукти”

18.05.2023

Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив участва за първи път в конкурса „Най-зелените компании в България” https://green.b2bmedia.bg/  и беше отличен с награда за III –то място в направление „Зелени технологии/Зелени продукти”. Участието беше под мотото: „Системите за съвместно отглеждане на зеленчукови култури – потенциална възможност за биологична продукция”. Смесените посеви са зелен подход в зеленчукопроизводството осигуряващ намаляване на нападението от болести и неприятели, подобряване на почвеното плодородие и увеличаване на видовото разнообразие, водещо до получаването на чиста от пестициди здравословна продукция от зеленчукови култури. По този природосъобразен начин в условията на климатични промени може да се намери решение за получаване на качествена продукция. Този подход на отгележдане на зеленчуковите култури е в отговор и на съвременните изисквания на Европеиския съюз и на Зелената сделка за намаляване риска от употребата на пестициди и получаването на здравословна храна на достъпна цена. 

С настоящия проект се цели установяване на подходящи схеми на съвместно отглеждане на зеленчукови и подправни култури и на базата на изследваните продуктивни възможности на растенията да се предложат нови научно издържани технологични решения в биологичното зеленчукопроизводство и подходящи комбинации от културите с нисък праг на развитие на патогени и неприятели. Експерименталната дейност се провежда на сертифицирано биологично поле в Институт „Марица”, където се проучват възможностите за оптимално съчетаване на различни зеленчукови и подправни култури в реална производствена среда с цел разработване на зелени технологии за отглеждане на зеленчуци. 

Проектът „Проучване на системи за съвместното отглеждане на зеленчуковите култури за биологична продукция” към Селскостопанска Академия е с ръководител на проекта: гл. ас. д-р Цветанка Динчева и колектив: проф. д-р Хриска Ботева; проф. д-р Даниела Ганева; доц. д-р Славка Калъпчиева; доц. д-р Величка Тодорова; доц. д-р Николай Велков; доц. д-р Галина Антонова; доц. д-р Емилия Начева; доц. д-р Иванка Тринговска – Мендева; доц. д-р Винелина Янкова – Михайлова; доц. д-р Олга Георгиева; гл.ас. д-р Дима Маркова; гл. ас. д-р Катя Василева; гл.ас. д-р Ганчо Пасев; гл. ас. д-р Стефка Генова; ас. Наталия Караджова; гл. ас. д-р Ваня Славова, доц. д-р Емил Димитров (Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров", София), ас. д-р Йордан Йорданов (Аграрен Университет, Пловдив).