img

Институт по земеделие – Карнобат участва в Управителния комитет на COST акцията PANGEOS

12.02.2024

Очаква се в най-скоро време да бъдат одобрени работният план и бюджетът за първия етап на проекта. 

PANGEOS е Паневропейската мрежа за зелена сделка, земеделие и горско стопанство, наблюдение на земята и наука. PANGEOS COST има за цел да използва най-съвременните технологии за дистанционно наблюдение (RS) за усъвършенстване на работните потоци за фенотипизиране на полето, практики за прецизно земеделие/горско стопанство и по-мащабни оперативни оценки за по-устойчиво управление на природните ресурси на Европа.

Целите, поставени от PANGEOS, са разработени в резултат на стратегическите цели на Европейския зелен пакт. За селското стопанство те включват осигуряване на продоволствена сигурност в условията на изменение на климата, укрепване на устойчивостта на продоволствената система на ЕС и намаляване на екологичния и климатичния отпечатък на селскостопанския сектор на ЕС за конкурентоспособно и устойчиво използване и управление на ресурсите. За достигането на тези цели, се предвижда използване на съвременни технологии за дистанционно наблюдение за подобряване на полското фенотипиране, практиките за прецизно земеделие/лесовъдство и мащабни оперативни оценки за устойчиво управление на природните ресурси на Европа. Това разказа доц. д-р Боряна Дюлгерова от Институт по земеделие – Карнобат, който е част от структурата на Селскостопанска академия. 

Дейностите по акцията ще се изпълняват в следните работни групи: (1) Полско фенотипиране, (2) Прецизно и регенеративно земеделие, (3) Устойчиво управление на земеделските земи и (4) Анализ на несигурността и стандартизация. Желаещите да се включат в някои от работните групи могат да го направят в интернет страницата на Паневропейската мрежа. 

Участието в работните групи позволява кандидатстване за финансиране на участие в конференции, работни срещи, летни училища за млади учени и други дейности, планувани от съответната работна група. Участието дава възможност за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST, обявена от Фонд „Научни изследвания“. 

При необходимост от допълнителна информация всички заинтересовани могат да се обръщат към доц. д-р Боряна Дюлгерова, член на Управителния комитет (MC members) на COST акцията, на е-mail: bdyulgerova@abv.bg

Очаква се в най-скоро време да бъдат одобрени работният план и бюджетът за първия етап на COST акцията CA22136 PANGEOS (Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science).