img

Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив отчете научноизследователска, производствено-експериментална и финансова дейност за 2023 г.

15.02.2024

Направен е анализ на академичното развитие и състояние на кадровия научен потенциал


Изключително съдържателен отчет представи екипът на Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив. Отчетените научни резултати са високи. Звеното е част от структурата на Селскостопанска академия. Отчет за научноизследователската, производствено-експерименталната и финансовата дейност през 2023 г. представи проф. д-р Даниела Ганева – директор на структурното звено. Годишният отчет включва най-важните научни и научно-приложни резултати от проведената през годината изследователска, научно-приложна и финансова дейност. Направен е анализ на академичното развитие и състояние на кадровия научен потенциал, международно сътрудничество и публикационна дейност. Отчетена е семепроизводната и производствена дейност.

На отчета присъстваха проф. д-р Елена Тодоровска - главен научен секретар на Селскостопанска академия и Мария Юнакова - главен експерт в дирекция „Наука, образование и иновации“ към ССА.


През 2023 г. от Патентно ведомство на Република България са издадени два сертификата: зеле сорт „Преслав“ и чесън сорт „Юнак“. Приключила е втората година от изпитването за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) на домати сортове „Дара”, „Розово сияние”, „Мини мис” и „Сълзица”, на сортове пипер „Балтовска капия” и „Руевит” и на зеле сорт „Абгар”. Получени са междинните доклади за техническото изпитване, които са без забележки и са подадени документи за разглеждане на резултатите от сортоизпитването на тези сортове от експертна комисия. Приключила е първата година на сортоизпитване за РХС на домати сорт „Слънце“ и пипер сорт „Дан-Дан“. Съгласно междинните доклади за техническото изпитване на тези сортове няма забележки.

Предложен за изпитване на РХС в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е кандидат-сорт пипер „Златина“, създаден съвместно с Центъра по растителна системна биология и биотехнология (CPSBB) по проект PlantaSYST. Той формира висящи плодове, тип „Капия“, със сладък вкус, зелени до тъмнозелени в техническа и оранжеви в ботаническа зрялост. Те са дълги 12-14 cm, с ширина 5,5-6,5 cm, дебелина на плодната стена 4-5 mm и средно тегло – 100 - 120 g.

Колективът на ИЗК “Марица“ работи активно и изпълнява дейности по национални и международни проекти. Разработва девет проекта към ССА по основните приоритети – „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие за повишаване на продоволствената сигурност и качеството на живот в условия на глобални климатични промени“ и „Устойчиво управление на природните ресурси“, в т.ч. дейности, насочени към редуциране влиянието върху климата и повишаване на почвеното плодородие.

В Института се провеждат фундаментални научни изследвания по пет проекта, финансирани от Министерството на образованието и науката, един от които е програма ERA-NET и един за млади учени.

През 2023 г. ИЗК “Марица” беше домакин на 18-тата международна среща по генетика и селекция на пипер и патладжан EUCARPIA. Събитието получи финансова подкрепа по проект на МОН за организирането на международни научни форуми, провеждани в България. Учени от 20 държави, сред които Бразилия, Израел, Япония и Тайланд представиха 37 доклада, вкл. на осем лектори и 39 постера. От участниците 18% са млади учени, а 40% са представители на бизнеса.

Отчетена беше и дейността на учените, които участват в пет от Националните научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ и ННП „Интелигентно растениевъдство“, НП „Млади учени и постдокторанти“ и НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до информация“.

Изключително впечатляваща е работата по международните проекти. Учените изпълняват проект „Изграждане на център по растителна системна биология и биотехнология за прилагане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България – PlantaSYST“ и проект „Експлоатиране ценността на генетични ресурси от домати в настояще и бъдеще (HARNESSTOM)“. 


През 2023 г. на територията на Институт по зеленчукови култури “Марица е изграден първия в страната Национален демо център, част от мрежата на АгроХъб.бг. Това е европейски цифров иновационен хъб за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgriDigiRise. Ролята му е да подпомага технологиите, науката и бизнесът, за да работят заедно за по-модерно и конкурентно селско стопанство. Участието на ИЗК „Марица“ в проект AgroDigiRise е продиктувано от желанието да внедрява най-новите технологии, да експериментира, да демонстрира иновациите, да споделя опит и знания. Първият Национален демо център е сбъдната мечта за екипа. „В този проект науката се срещна с технологиите и си поставихме цел – автоматизиране на процеси, оптимизиране на ресурси, умна агрономия, чрез които земеделието на бъдещето да се случи днес. Идеята е да направим зеленчукопроизводството по-печелившо, земеделските производители да получават по-високи добиви, по-висококачествена продукция и да намалят разхода на ръчния труд“, споделиха от ИЗК „Марица“. 

С подкрепата на Международна агенция за атомна енергия в Института се разработват два проекта свързани с подобряване на производителността и качеството на икономически значими култури чрез мутационна селекция и биотехнологии и увеличаване продуктивността и пластичността към климатичните промени на главни хранителни култури в Европа и Централна Азия.

По подмярка 16.1 от ПРСР „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ отчитат успешно завършване на два проекта: Проект BG 06RDNP001-0025 „Устойчиво развитие на екосистемите чрез внедряване на методи за мониторинг и биологичен контрол“ и Проект BG06RDNP001-16.001-0037 „Устойчиво биологично управление на почвеното и хидропонно производство с полезни микроорганизми“.

През годината са изпълнявани и научно-приложни и консултантски дейности, поставени от възложители, фирми и земеделски производители. Изпитана е ефикасността на препарати за растителна защита, торове и уреди, използвани при пикиране и разсаждане. Извършени са агрохимични анализи и са дадени препоръки за хранене на растенията на повече от 100 земеделски производители. 

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив като бюджетна организация с автономен бюджет получава субсидии за научната си дейност, собствени приходи от научно-приложна и експериментална дейност. Собствените приходи на института се формират от продажбата на семена, земеделска продукция, услуги, наеми, такси за обучение на докторанти, предоставянето на научен продукт – технологии, научни консултации на земеделски производители и др. През 2023 г. Институтът е преизпълнил приходната си част, като сумата от реализираната продукция е увеличена с 33%, а приходите от продажба на семена с над 120% в сравнение с 2022 г., без превишаване на бюджетните разходи.