img

Институт по овощарство - Пловдив на празника „Златна праскова“ в Сливен

06.08.2022

На 28 юли 2022 г. се проведе празникът „Златна праскова“. Събитието се организира от община Сливен, Министерство на земеделието, Общински съвет Сливен, Кметството на с. Гавраилово, Народно читалище "Слънце 1928"- Гавраилово, Институт по овощарство - Пловдив, Сдружение на производителите на праскови "Българска праскова" и Национална служба за съвети в земеделието. 

Учени от Института по овощарство – Пловдив взеха участие в кръглата маса „Състояние и тенденции при производството на праскови“, където представиха някои новости от цялостната технология за отглеждане на прасковени насаждения. Проф. д-р Заря Ранкова запозна аудиторията с целите и дейностите извършвани в прасковените насаждения по научно-изследователски проект „Иновативни решения за опазване на растителнато здраве и получаване на качествени и здравословни плодове“ (КП-06-Н-36/6, финансиран от Фонд научни изследвания). Проф. Ранкова акцентира върху резултатите от приложението на хербициди за поддържане на почвената повърхност в прасковени насаждения.


Доц. д-р Ирина Станева запозна участниците в мероприятието с изискванията на прасковата към основни хранителни елементи. Доц. Станева представи резултати от изследването на влиянието на биоторовете Лумбреко, Хумустим и Агрифул върху растежа на дърветата, съдържанието на листни пигменти и минерални хранителни елементи и влиянието на тези биопродукти върху добива.

Дискусията предизвика интерес и бяха обсъдени възможностите за употреба на хербициди с добра селективност спрямо дърветата. Производителите бяха информирани за възможностите които Институт по овощарство – Пловдив предлага за подпомагане на производителите – извършване на лисни и почвени анализи за определяне на запасеността с хранителни елементи, издаване на препоръки за торене, консултации и съвети за отглеждане на насажденията.