img

ИЖН – Костинброд разработи Уред за улавяне на племенни търтеи за инструментално осеменяване на пчелни майки

02.02.2024

Доц. д-р Пламен Христов от отдел „Специални отрасли“ в Институт по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд работи по проекта „ИЗПИТВАНЕ НА НЯКОИ НОВИ ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ. … “. В него той разработва и задачата по създаване на „Уред за самоулавяне на племенни търтеи предназначени за инструментално осеменяване на пчелни майки“.

Уредът се отнася за пчеларството, по-конкретно при селекцията и при производството на плодни пчелни майки. Целта му е да осъществява самоулавяне на полово зрели тьртеи, предназначени за донорство на семенна течност при инструментално осеменяване на пчелни майки. Той се характеризира с това, че чрез него се предизвиква самостоятелно навлизане на облетели се и полово зрели търтеи в преносна клетка, без да има необходимост те да бъдат ръчно улавяни и поставяни там един след друг, в условията на интензивна слънчева радиация и висока температура за манипулиращия. Това разказват от Институт по животновъдни науки – Костинброд, част от мрежата на Селскостопанска академия. 

Инструменталното осеменяване на пчелни майки е единственият известен до сега начин на контролирано оплождане при пчелите. Поради това, то е и единственият напълно сигурен, и най-бърз способ за осъществяване на какъвто и да било селекционен процес. Чрез масовизирането на активна развъдно-подобрителна работа в последните години, това става все по-наложително. То е категорично необходимо по много причини, но най-вече защото адаптиралите се пчелни популации към конкретните си райони на обитание, стават все по-малко приспособени към тях. Веднъж заради новите условия, както на климата, така и заради антропогенната дейност, но и заради новите проблемни заболявания. Освен това и не е на последно място, и заради новите химически препарати във ветеринарията и растителната защита, които имат свой доказан дял във формирането на цялостната среда на живот на пчелите.

Опитът в западно- и средноевропейските страни и успехите, които там се постигат за селекциониране на толерантни и устойчиви отродия пчели към едно от основните заболявания по пчелите - вароатозата, са забележителни. Освен това, там е постигнат и значим селекционен ефект по отношение на редица други ценни стопански качества- ниска злобливост, бързо пролетно развитие и слаба ройливост. 

Инструменталното осеменяване в другите страни все повече излиза от научните институции и все повече се масовизира. Само в Полша, с активно прилагане на инструментално осеменяване, при това и с чисто производствено предназначение, се занимават в около 450 пчеларски ферми.

От десетина години, в нашата страната вече също има закупени няколко десетки модерни апарати за инструментално осеменяване. 

Освен това, механизирането на работния процес в пчеларството никак не е широко застъпено, поради естеството на манипулациите в него и труда е предимно ръчен, съпроводен с престой под лятната жега и съпроводен с неминуеми ужилвания. По тази причина, в пчеларството принципно има недостиг на желаещи да се занимават с него, особено през активния сезон. Тогава въпросът за квалифицирани помощници стои с цялата си сериозност и е значим ограничаващ, и оскъпяващ дейността факт. 

Описаният по-горе уред би могъл да замести напълно необходимостта от спомагателен персонал, за този конкретен вид дейност- улавяне на полово зрели търтеи, като лесно би могъл да я  механизира. 

Това се осъществява на базата на познаване и използване на поведенческите реакции на пчелните индивиди, в случая- на търтеите. Уредът реализира своето предназначение, като се монтират оборудвани за целта специални уловителни клетки на надставъчна за кошера-донор, дооборудвана клетка-кафез. Работата по улавяне на годните за донорство търтеи се свежда единствено до монтиране и до отнемане на уловителните клетки, и донасянето им в осеменителната лаборатория.

Разработката не е в областта на здравеопазването, но има и известен косвен здравословен ефект върху заетите с дейността, който произтича преди всичко от по-малкото количество работно време, прекарано под непосредствената слънчевата радиация на оператора и от пълното предпазване от случайни ужилвания, при тази дейност. 

Значението най-вече е свързано с освобождаване на ценната специфично квалифицирана и относително скъпоструваща работна ръка, за извършване на друга дейност в пчелина.

Най-масовите възможни потребители са лабораториите на развъдните пчеларски асоциации, на които по същество им е вменено извършването на селекционна дейност, както и ежегодно да осеменяват между няколко десетки и няколко стотици елитни пчелни майки, които да служат за изходни майчини и бащини произходи в стоковите майкопроизводствени стопанства. Възможни потребители може да бъдат също и научните институти, чиито задачи са свързани  с осеменяване на пчелни майки, както и майкопроизводителни стопанства, целящи значимо поевтиняване на произведените от тях плодни майки, като се пропуска създаването и подържането на нуклеусен парки зааместването му с осеменителен процес.