РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

Растениевъдни науки е издание на Селскостопанска академия с периодичност шест книжки годишно. Излиза от 1964 г., носител е на орден „Кирил и Методий” І степен. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на растениевъдната наука: генетика, селекция, клетъчни и тъканни култури, генно инженерство, генетични ресурси, растителна защита и опазване на екосистемите, технологии за отглеждане на културни растения, технологии за производство на семена и посадъчен материал, както и от други свързани области.


Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 215

0568-465X (Print)

2534-9848 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Иван Киряков

Отговорен редактор: Ярослава Маринова

Телефон: ; Мобилен телефон: +359897098906

Имейл: crops@abv.bg

http://cropscience-bg.org